LogoPABLB

16. Piece of summer (07.06. 2014)

Informace

Hráčů: 24
Počet kurtů: 6
Odehraných zápasů: 72
Odehraných setů: 149
Ø setů za zapas: 2.07
Cena: 220 Kč
Délka: 3.5 h

vod

Dne 07.06.2014 p?ivtala badmintonov hala Sprint ji estnct dl z doufejme nekone?nho serilu PABLBckch turnaj?. Zrove? s touto turnajovou sobotou p?ila tak vlna mornch veder, a tak je nzev dnenho dlu Piece of summer vce ne p?ilhajc. Vzhledem k ji tradi?nmu po?tu 24 aktivnch ?astnk? dostala klimatizace v hale po?dn? zabrat, nicmn? hrac podmnky bylo mon ozna?it za ideln. Ve tedy bylo p?ipraveno pro vypuknut atraktivnch boj?. Pokra?ovalo se v osv?d?enm hracm systmu na t?i vkonnostn osmi?ky, p?i?em tento souhrn se bude vzhledem k malmu p?ehledu autora tkat pouze t prvn, v n byl osobn? p?tomen.

Jet? ne hlavn rozhod? na empiru poprv fouknul do p?alky, vystoupil ve studiu ?esk televize, je cel turnaj v p?mm p?enosu vyslala do vech kout? sv?ta, bookmaker Karel, aby p?edstavil lkav kurzy na vt?zstv jednotlivch hr??. Zdaleka nejv?tmi favority byli n?kolikansobn vt?zov Keny a Zdeny s proklat? nzkmi kurzy 1,9 a 2,4 ku jedn. Ji vrazn? vymu kurzu (6,5) se mohl t?it Honza ik a tak jeden z objev? minulho turnaje Vlasta s kurzem 8:1. Shodn kurz 15:1 pak m?li Jerza, Ku?i a Iv?a, p?i?em szky na prvnho jmenovanho byly tipr?m vrceny, nebo? dal tento tradi?n spoluorganiztor p?ednost heslu "V Praze je blaze." a odjel se dajn? rad?ji dvat na n?jakou vstavu ve?ern?k?, nebo n?co podobnho. V p?pad? p?ekvapivho vt?zstv n?kterho z barist? by si ?astn szka? p?iel dokonce na p?tadvacetinsobek vkladu. Jet? dodejme, e vedle Zdenyho a Kenyho mdia favorizovala i Karla, kter dal na radu svch prvnk?, aby p?edeel monm alobm ze st?etu zjm?, take na sebe kurz rad?ji nevypisoval.

Skupinov boje

Poj?me ale kone?n? na kurty! Po milch slovech na uvtanou p?ilo na ?adu tradi?n? nevyzpytateln losovn. Zludn los p?isoudil skupin? A velmi hv?zdn obsazen. O dobrou vchoz pozici do play off tu toti bojovali jednak Zdeny a Keny, ale tak Honza ik a K?a. Skupina byla nevdan? vyrovnan a hranice mezi sp?chem a nesp?chem extrmn? tenk. Nejv?tm smola?em se stal Honza ik, kter vlastn skupinu ozna?il jako skupinu smrti a jal se spekulovat o pravd?podobnm soupe?i ze skupiny B. Nanet?st byl ale vinou zran?n nucen odstoupit zhy po za?tku utkn s Kenym. Celou skupinu skre?oval, aby alespo? zkusil t?st v neoblbenm barovm bahn?. Naopak vt?zem skupiny se stal Zdeny, jemu ale rozhodn? nedali dva zbvajc konkurenti nic lacino. V obou zpasech mladho informatika rozhodovalo a skre z jednotlivch set? a v obou p?padech rozhodlo v jeho prosp?ch. Ostatn? i v zpase mezi K?ou a Kenym p?ilo na ?adu srovnn ud?lench a obdrench bod?, ale tentokrt ani to nesta?ilo, nebo? oba tito temperamentn kohouti zskali na kor toho druhho set v pom?ru 15:13. Ke slovu tak p?ilo jejich skre ze zpasu proti Zdenymu, dky n?mu se na druh msto o pouh dva m?ky dostal K?a.

Ve skupin? B se v provraednm souboji seel Karel s Iv?ou, ale tak nov?ci elitn osmi?ky Vlasta a Martin S. Na rozdl od skupiny A byly karty rozdny pom?rn? jasn? ve prosp?ch Karla s Vlastou, ale Iv?a a Martin tak nebyli bez ance. A postarali se i o jeden z nejatraktivn?jch zpas? tto grupy, kdy nakonec op?t a skre rozhodlo ve prosp?ch mlad televizn reportrky. Martin tedy musel spolhat na to, e p?ekvap jednoho z favorit?. To se mu ale nepoda?ilo, a tak musel do bare. T?et msto obsadila Iv?a a o prvn msto si to rozdal Karel s Vlastkem. Prv dv? t?etiny obou set? byly velmi vyrovnan, ale v zv?ru dokzal s velkm nasazenm a p?ehledem hrajc Karel svmu soupe?i zasadit rozhodujc rnu v podob? n?kolikabodov srie, take ovldl nejen tento zpas, ale zrove? i celou skupinu.

Play off

Nsledn? p?ily na program dne bare a s nimi po neplnovanm oddechu i jednonoh Honza ik. Ten v utkn s Tiborem sice dokzal s p?ehledem vyhrt druh set, jene prvn prohrl a t?et rozhodujc takt. Do neltostnho pavouka tak pronikl Tibor, tedy po Zdenym historicky druh vt?z PABLBa. Do druh bare proti Martinovi postoupila Jana, kter ve skupin? nekompromisn? zametla se svmi muskmi protivnky. Svou ?est ale Martin uhjil, a tak z?stala mezi nejlepmi osmi jedinou zstupkyn n?nho pohlav Iv?a.

Tak ?tvrtfinlov boje nabdly divk?m zajmavou podvanou. V bari sp?n Martin narazil na Zdenyho, kter zvldl roli favorita a bez pot zvt?zil dvakrt 15:7. Dvku emoc v?t ne Ordinace v r?ov zahrad? nabdlo druh ?tvrtfinle, ve kterm zk?ili rakety Vlasta a Keny. Bulvrn pltky ji v pr?b?hu turnaje p?ichzely s informacemi, e druh jmenovan poruil vp?edve?er turnaje ivotosprvu. A mon prv? to rozhodlo. Do zpasu sice vstoupil nad?jnm vedenm 5:1, ale potom se kone?n? za?al prosazovat i Vlasta, kter skre zhy oto?il, aby nakonec oba sety o nejmen mon bodov rozdl zskal pro sebe. Tak ve t?etm ?tvrtfinlovm utkn mezi K?ou a Iv?ou rozhodovaly mali?kosti. ?astn?jm se nakonec stal K?a, kter se dnes vyspal o mnoho lpe ne posledn? a postoupil mezi ?ty?i nejlep. Posledn otaznky ?tvrtfinlovch souboj? visely nad zpasem Karla a Tibora. Karel svho soupe?e doslova rozst?lel a lehce postoupil do boje o medaile.

V bojch o pt a osm msto podlehl Tibor nejd?ve Iv?i a potom s prakticky totonm skre i Kenymu, pro n?j to byl jeden z mla sv?tlch okamik? dne. K tomuto souboji byl toti odsouzen po porce od Martina, kter i dnes potvrdil, e se zpo?tku pomalu rozjd, ale pozd?ji t?ko zastavuje. V souboji o pt msto toti oplatil Iv?i porku ze skupiny. Na osmm mst? se tedy umstil Tibor a sedm byl Keny, co je pro n?j mimochodem v?bec nejhor pozice za svoji PABLBovou kariru. O jednu p??ku oproti minulmu turnaji si polepila est Iv?a a hned o ?ty?i p??ky pt Martin.

Zbv tedy rozlutit tajenku na prvnch ?ty?ech mstech. V prvnm semifinle se opakoval ?tvrtfinlov souboj z minula mezi Zdenym a Vlastem, tentokrt ale s jinm vsledkem. Legenda PABLB? p?sobila pom?rn? unavenm dojmem, a tak se musela spokojit po relativn? jednozna?nm pr?b?hu pouze se zpasem o t?et msto, naopak Vlasta, jen byl dky vysokmu kurzu ?ernm kon?m mnoha szka??, byl posledn krok od zlata. Ve druhm semifinle nedokzal K?a zastavit, ba ani moc p?ibrzdit rozjetou mainu Karla a po prohran t?setov bitv? se Zdenym na n?j z?stala bramborov medaile.

Lstky na finle nebyly zhy po zahjen jejich prodeje k dispozici ani na ?ernm trhu, a tak podle o?ekvn panovala ve vyprodan hale bou?liv atmosfra. P?evahu v hlediti m?l Karel, pro n?j to byla dal monost kone?n? prolomit proklet druhch mst a zvednout nad hlavu saltovou msu. Podmnky k tomu m?l vskutku ideln, kdy mu Vlastk odklidil z cesty dva nejv?t favority, zbvalo jen potvrdit vt?zstv ze skupiny. Za tm si el Karel nekompromisn? od prvnho do poslednho podn a atraktivn to?nou hrou nedal svmu sokovi anci. Zvt?zil v pom?ru 15:7 a 15:10, ?m si jet? vrazn? vylepil skre z prvnho vzjemnho zpasu. Rozzu?en hrstka Vlas?ovch fanouk? za?ala trhat tikety a poslze i seda?ky, take museli bt tito rowdies vyvedeni po?dkovou slubou. Naopak Karel si mnul ruce nejen nad ziskem ken trofeje, ale tak nad tu?nm ziskem ze sv nov szkov kancel?e. A aby t radosti nebylo mlo, dostal se pr?b?n? i do ?ela sv?tovho eb??ku. Finle nebylo ve srovnn s tm p?edchzejcm moc dramatick, ale to Karlovi ur?it? nevadilo. P?ed zraky svch p?znivc? si kone?n? splnil sv?j d?tsk sen, a to bez ztrty jedinho setu. Blahop?ejeme!

Slavnostn ceremonil

Zv?r poda?enho dne ji tradi?n? obstaralo odleh?en p?edvn cen nap?? vemi vkonnostnmi t?dami, p?i n?m se to jako vdy hemilo jen sm?vy. Oblben obsah sklen?nch cen v?el vce ne v?tina t?ch nejzaplen?jch fanouk?, ale o to to bylo zajmav?j a vtipn?j. A navc ?astnm majitel?m t?chto trofej nehrozilo dn nachlazen. Sp naopak, doslova tm vyplili ?erva. V plnm zv?ru dne pak nemohlo chyb?t tradi?n zv??n?n p?tomnch aktr? a nsledn rozchod k domov?m a mstnm lokl?m. Tak na vid?nou p?t?!

Autor: Vlastk

sKým.cz - hledáš ideálního soupeře na sport?
© PABLB 2009 - 2019