LogoPABLB

13. Xmas Smash Edition (14.12. 2013)

Informace

Hráčů: 15
Počet kurtů: 4
Odehraných zápasů: 44
Odehraných setů: 93
Ø setů za zapas: 2.11
Cena: 170 Kč
Délka: 3.5 h

Hlasuj, kter report z turnaje se ti lb vc? Prvn x Druh

Prvn Druh

Prvn

T?inct turnaj ze srie PABLB se op?t konal v Jerzy fit4all arn?. Turnaj byl poznamenn n?kolika udlostmi. Ji p?ed startem turnaje bylo jasn, e poprv dojde k tomu, ?eho se organizto?i strachuj kad turnaj, David se oral jak prase a nemohl tedy p?ijet :) (zlatej Polly a jeho kocovina na kurtu). Bylo pot?eba tedy troku zmatlat systm turnaje - vsledkem byla velk ?asov rezerva a voln kurty, kter ji nebylo mon obsadit (hr?i ji nebyli funk?n).

To bych ale p?edbhal, za?n?me od za?tku. Kv?li velk marodce museli bt narychlo sehnni nhradn hr?i (d?kujeme ?ibovi a Gbinovi, e li), tm vak se stal tento turnaj jednm z nejlpe obsazench. To se nsledn? projevilo vyrovnanmi vsledky ve skupinch.

Co se d?lo v jednotlivch skupinch?

Ve skupin? D si to mezi sebou rozdvali Gbin a Hrabi o postup do bare. Jejich vzjemn duel skon?il remzou jak na sety tak i na body. Rozhodovalo tedy jejich nahran skre v dalch zpasech. Dal souboj (typick pro posledn turnaje) se odehrval mezi mackem a mar?ou. Pro tentokrt byl ?astn?jm Mar?a a odsunul tak macka na posledn msto ve skupin? a sm skon?il na t?etm mst?. Na prvn msto se prost?lel neub?hateln Gbin. Druh msto tedy p?ipadlo Hrabimu.

Skupina C byla ochuzena o jednoho oralho hr?e. :) Hrli se tedy pouze t?i utkn. V tto skupin? si odbyl debut na pablbovi Tom a i kdy ukradl Jovi set, skon?il ve skupin? na poslednm t?etm mst?. Ve skupin? jasn? dominoval Honza a postoupil do bare. Ja podle svch slov hrl jeden nudn zpas s Honzou a v druhm u o nic nelo. Skon?il tedy druh.

Ve skupin? B na sebe narazili Karlovi, Ku?a a Qvarda, kter ur?it? cht?l vyvrtit, e by byl vyhaslou hv?zdou. Ve skupin? dominoval Karel (jedin s km se pod?lil o body byla samoz?ejm? Iv?a). Ku?a doplatil na svoje no?n programovan p?ed turnajem a vyd?el sv jedin vt?zstv nad Qvardou a tm stanovil finln po?ad. Karel, Iv?a, Ku?a, Qvardi?.

Ji zbv pouze skupina A, ve kter se st?etli estinsobn vt?z zdeny, ?ty?nsobn vt?z Kenny, neustl ?ern k?? Jerza a navrtivi ?ibo. Skupina ne?ekan? skon?ila jednozna?n?. Kennyho zde p?ibrzdilo zran?ni kotnku. A ?ibo, i kdy se vrtil v neskute?n palebn sle, nesta?il na soupe?e. Vsledkem bylo po?ad Zdeny, kenny, jerza, ?ibo

Nsledovala Bar, ve kter se utkal Honza s ?ibem a Qvarda proti Gbinovi. V prvnm duelu se do m?ku mltilo neskute?nou silou a nakonec vce sly m?l ?ibo. V druhm bylo rozhodujcm m??tkem po?et piv vs nab?hanch kilometr? - vyhrl Gbin.

Playoff B nenasktalo p?li p?ekvapen. Ve finle (o 9. msto) se potkali barist Qvarda s Honzou. Zvt?zil Honza pro n?ho to byl bezesporu ne?astn turnaj. Prohrl jedin zpas (bar) a skon?il na 9. mst?. Dle Qvarda, Hrabi, Ja. Pro zbyl hr?e byla vytvo?ena skupina, ve kter dominoval debutant Tom. Opakoval se minisouboj Macek x Mar?a tentokrte se ?astn?jm koncem pro Macka.

V playoff A pokra?oval svoji spanilou jzdu turnajem Zdeny, kter si tak dokr?el pro dal titul. Na druhm mst? skon?il Karel, kter v semifinle potkal kennyho. Ten si v tomto zpase p?ivodil druh zran?n v turnaji avak toto ji bylo kone?n a musel skre?ovat. Dky tomu se Jerza, kter v ?tvrtfinle porazil Iv?u, automaticky dostal na bednu. ?tvr tedy Kenny, kterho p?ipravilo zran?n o p?padn pt titul v ?ad?. V zpasech o dal msta dominovala Iv?a a vybojovala pt msto. est skon?il unaven ku?a. Sedm msto vyb?hal Gbin. A na osmm se umstnil bombi? ?ibo.

Dle ji probhaly klasicky sprchy, vyhlen a z?tovn. Ztratila se jedna propiska a zni?ilo se historicky nejvce m?k? (jedin mon d?vod - ?astnilo se historicky nejvce ?eznk? - ?ibo, kenny, honza, karel...)

Druh

T?inct a zrove? posledn turnaj pro kalend?n rok 2013 op?t nael sv to?it? v Jerzys Fit4All Arn? v brn?nsk ?sti Kamenn Vrch. Teplom?r pro 15. prosince neukazoval p?li velk hodnoty, avak tento stav byl vyven velkm o?ekvnm vekerch hr??, kte? se kolem 11 setkali v lobby cel haly. Termn veke? hr?i vak musel bt opraven za ?slovku 15, jeliko David po dvou telefonech zjistil, e po v?erej v?t konzumaci alkoholu nen schopen turnaj odehrt a p?ipravil tak pro organiztory nep?jemnou chvli ji od startu turnaje. T?m se od naplnovn celho turnaje jako eventu pohybovala nlada jako na houpa?ce. Ji druh den po vytvo?en museli hlsit pln stav 16 hr??, co se v historii nikdy nestalo. Dobr rozmary je p?ely v poslednm tdnu p?ed turnajem, kdy ?ast od?ekli 4 hr?i, a bylo pot?eba mezery v soupisce rychle zacelit. Nalezen nhradnci byi velmi kvalitn.

P?jemn p?telsk nlada vak nikoho na turnaji neopustila a pi?kovn a vtpky ltaly jak v atnch, tak i p?i losovn skupin, kdy zejmna Macek upnul sv?j zrak na polood?nou sle?nu na sv kart? se slovy, e si ji nech, bylo pot?eba zashnout a uloit ji zptky netknutou na p?t losovn.

Po losu zbvalo do oficilnho zahjen turnaje n?kolik minut, kter vcemn? vichni vyuili k protahovn a k takzvanmu ,,pinknut" p?ed ostrmi zpasy. V ?ase 11:30 se vak zvuky raket naladily do bojovho reimu a za?alo se hrt.

Prvn skupina A sktala velmi silnou skoro a ampionskou skupinu. estinsobn vt?z Zdeny, ?ty?nsobn vt?z Keny, Jerza, kter se nikdy neboj p?ijmout pozici budoucho ampina a ?ibo, kter se do srie PABLB vrtil navzat na sp?chy taen ,,lut ponorky", kterou pilotoval spole?n? s Tiborem. Zdeny vechny sv zpasy vyhrl pom?rn? suvernn? a zajistil si vhodnou pozici na play off. Druh v po?ad skon?il Keny, kter byl lehce limitovn zran?nm kotnku, avak ani on nep?ipustil proti Jerzovi (3.msto) a ?ibovi (4.msto) v?t p?ekvapen. Velk souboj nastal prv? o t?et msto, kde v t?snm souboji Jerza p?etla?il velmi silovho ?iba, a poslal ho tak vst?c barovmu souboji.

Skupina B p?inesla dlouho o?ekvan souboje, na kter se ?ekalo cel podzim. Finalista minulho turnaje Karel dostal do skupiny svoji partnerku Iv?u, Ku?u, s kterm si duel velmi dlouho p?l a Q, kter se necht?l i p?es nep?jemn los podvat do bare. Prvenstv ve skupin? si pohldal Karel, p?i?em jedin bod mu sebrala prv? na druhm mst? kon?c Iv?a. Boj o t?et msto potamo bar vyhrl v t?sn p?etahovan Ku?a a poslal Qvardka, kam by dn z 8 hr?? ze skupin A,B nekon?il rd.

Skupina C byla limitovna ne?ast jednoho hr?e. T?i hr?i Honza, Ja a nov?ek turnaj? Tom S. zm??ily sv sly v delch setech do 21 bod?. Ani to vak nezabrnilo nejrychleji dohran skupin? a vt?zstv Honzy, kter se mohl t?it na ?ast v bari. Pro Ju, kon?cho na 2. mst?, z?staly barov dve?e nedosaiteln, co komentoval jako velk zklamn a roz?arovn.

Sloen skupiny D Gbin, Hrabi, Mar?a a Macek u p?ed zpasy mohlo napov?d?t jak, se bude skupina vyvjet. Gabin s Hrabim skon?ili se stejnm po?tem bod?, p?i dvou vhrch nad Mar?ou a Macek si ve vzjemnm zpase p?ipsali pouze po bodu, a rozhodnou o postupujcm muselo skre. V tom se radoval pohybov? velmi zdatn Gbin a mohl se t?it na barov souboj. Finln podoba tabulky D byla nsledovn: Gbin, Hrabi, Mar?a, Macek.

V programu nsledovaly bare, kter ukzaly, e n?kte? hr?i by bez jakkoliv v?itek mohli za?nat v jinch losovacch koch, ne p?ed tmto turnajem. Vyrovnan kln ?iba s Honzou musel rozhodnout a tiebreak, kter poslal do hornho pavouka prv? ?iba. Velk zklamn jako Honza poctil i Qvardk, jemu byl nad sly Gbin.

S velkou ?asovou rezervou za?lo play off. ?tvrtfinlov dvojice se do sebe odhodlan? pustily, urvat vt?zstv a postup do semifinle prv? pro sebe. Pouze s vjimkou dvou dvojcifernch bodovch vsledk? byly docela jednostrann zleitosti. Jedin lpe nasazen hr?ka Iv?a prohrla duel s Jerzym, jinak postoupili vichni favoriti ze skupin: Zdeny, Karel i Keny.

Doln pavouk nabdl pouze t?i duely, vzhledem k 15 ?astnk?m m?l Q voln los a na svho soupe?e ?ekal. T?i dvousetov zpasy nep?inesly p?ekvapen a do boj? o men vav?ny proli Honza, Hrabi a Ja. Pro trojici poraench Macka, Mar?u a Tome se vytvo?ila nov skupina, kde kad odehrl 2 zpasy.

Semifinle byly rozvreny a nervozita byla ctit. Pouze dva ze ?ty? hr?? se odeberou do finle, zbyl dva budou zpytovat sv chyby. Osud vak cht?l jinak a druh semifinle bylo skre?ovno, kdy smola? Keny v p?endhernm zpase musel odstoupit pro zran?n kolena. Prvnm finalistou byl tedy Karel.

Druh semifinle nabdlo opakovn skupinovho souboje Zdeny vs Jerzy. Zdeny kontroloval hru, a ani velk nskok soupe?e v druhm setu mu nezabrnil dostat se po dlouh dob? do finle.

Souboje o 5. -8. vyhrli Ku?a a Iv?a, a v boji o 5. msto si tak zopakuj skupinov duel. Vitln Gbin vyzve v poslednm svm duelu na turnaji rana?e ?iba o celkov 7. msto.

Spodn pavouk nabdl t?setov souboj Ji s Q, kde v tiebreaku zvt?zil Q a mohl tak bojovat aspo? o titul v spodn v?tvi. Soupe?e k Jovi o celkov 11. msto seslal Honza, kdy ve vyrovnan bitv?

Hrabiho t?sn? porazil a sm u sp?dal plny na duel s Qvardou. Skupina o 13. -15. nabdla t?i duely, kde dva opanoval Tom, v poslednm porazil Macek Mar?u a vrtil mu porku ze skupiny.

Jeliko nebylo na co ?ekat, rozehrly se posledn duely. Souboj o 11. msto rozhodl tiebreak, ve kterm usp?l Hrabi, 9. msto p?ipadlo Honzovi, 7. msto pro sebe uko?istil a doslova ub?hal Gbin, Iv?a porazila Ku?u a k 5.mstu ji m?e t?it i potlesk divk? p?i nejedn vm?n?. Souboj o t?et msto tentokrt nenael v programu uplatn?n, zran?n Kenyho do zpasu nepustilo a zbyla na n?j bramborov medaile. Na vytouen t?et msto se dostal Jerzy, avak z?stal v n?m p?i tto konstelaci sil a zdrav ho?k pocit.

Finle opanoval vcelku jednozna?n? Zdeny, a po dlouhch 4 turnajch se vrtil na tr?n. Poraen Karel smutn? po zpase p?iznal, e nenael taktiku na svho p?emoitele a z?stalo tak na n?j pouze druh msto.

Turnaj byl dohrn, avak zbvala jet? spousta volnho ?asu a przdnch kurt?, kde n?kte? PABLBov jet? naposled rozb?hali sv nohy a daly sv rakety do pohybu.

Finln akce celho kln - ceremonil s p?ednm cen, se nesl jako vdy ve velmi pozitivnm a hurmonm duchu. Vtipy ltaly od jednoho hr?e k druhmu, nez?stalo ani u jednoho popchnut. Po spole?n fotografii si vichni PABLBov pop?li hezk Vnoce, a u pospchali dom? na zaslouen odpo?inek po jednom z nejlepch, nejnro?n?jch a snad brzy zopakovatelnm turnaji.

sKým.cz - hledáš ideálního soupeře na sport?
© PABLB 2009 - 2019